Pensionspolicy

Syftet med en pensionspolicy är att skapa ett tydligt regelverk i företaget avseende pensioner. Pensionspolicyn ska underlätta arbetet med pensioner för i första hand personalavdelningen. Men också fungera som en vägvisare för chefer i företaget med personalansvar.

I policyn ska det framgå vilka som omfattas, pensionsålder; pensionsförmåner, pensionsgrundande lön etc.

En pensionspolicy blir även ett verktyg, när det gäller att rekrytera personal. Med hjälp av Teamledarna kan ni upprätta en hållbar pensionspolicy som blir ett värdefullt verktyg i ert arbete med pensioner.