Policy avseende hållbara investeringar

Policyns mål

Denna policy för hållbara investeringar beskriver hur Teamledarna & Co AB, Bolaget, efterlever  tillämpliga regelverkskrav avseende hållbara investeringar.

Definition och omfattning

Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare  använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar.

Vanliga metoder i t.ex. fonders hållbarhetsarbete:

• Fonden väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall
avgörande för valet av bolag i fonden. Vissa av dessa fonder har ett speciellt  hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik.

• Fonden väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag  inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.

• Fonden använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre  arbetsvillkor i fabrikerna